Bilgi Anketi
MUVAFAKATNAME

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca şahsıma ait fotoğrafın ve/veya velisi olduğum çocuğumun fotoğrafının (“Fotoğraf”) tüm haklarının tarafıma ait olduğunu; Fotoğraf’ın özgün bir çalışma olduğunu; mevzuat kapsamında tek başıma fotoğraf sahibi olduğumu; Fotoğraf’ın “İyi Ki Doğdun” projesi başta olmak üzere “Minika Çocuk” “Minika Go” kanalları başta olmak üzere Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş., Turkuvaz Tv Hizmetleri A.Ş., Turkuvaz Görsel ve İşitsel A.Ş. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ile Turkuvaz Yayın Grubun ’una bağlı şirketleri (birlikte “Turkuvaz”) tarafından belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğimi;

Hak sahibi sıfatıyla sahip olduğum, FSEK 21’inci maddesinde “İşleme”, 22’nci maddesinde “Çoğaltma”, 23’üncü maddesinde “Yayma”, 24’üncü maddesinde “Temsil” ve 25’inci maddesinde “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” adı altında düzenlenen mali hakları ve 14’üncü maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15’inci maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16’ncı maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etmek” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisini, Fotoğraf’ın ilgili mecralarda kullanılmasıyla sınırlı olarak, yer, sayı, süre, mecra ve içerik sınırı olmaksızın, basit ruhsat şeklinde, herhangi bir bedel talep etmeksizin Turkuvaz’a verdiğimi;

Fotoğraf’ın tamamını ya da bir kısmını Turkuvaz tarafından belirlenecek her türlü mecrada ve herhangi bir şekilde işleme; Turkuvaz tarafından belirlenecek her tür görsel-işitsel eser içerisine senkronizasyon suretiyle döşeme; aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma; aslını veya çoğaltılmış nüshalarını herhangi bir şekilde dağıtmak suretiyle yayma; doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumî mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma; DVD, VCD, BD, CD ROM, CD vb. formatlarda, işbu muvafakatname tarihinde bilinen ve işbu muvafakatname tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek ses ve/veya görüntü taşımaya yarayan araçlara kaydetme ve bu suretle ticari faaliyete konu etme; Fotoğraf üzerinde baskıdan kaynaklanan sebeplerle ve/veya editoryal ihtiyaçlarla her türlü değişikliği yapma; aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet iletim yönteminin/teknolojisinin kullanılacağı her türlü izlenme ve yayın şekliyle ve imza tarihinde var olan ya da imza tarihinden sonra geliştirilecek her türlü mecra üzerinden ve cihaz aracılığıyla (iOS, android, Windows Mobile, Symbian vs. gibi mobil işletim sistemleri ile bu sistemleri çalıştıran her türlü cihaz) ve işbu muvafakatname tarihinde bilinen ve/veya muvafakatname tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla kullanma, umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarının yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, mecra, süre, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın, bedelsiz olarak, Turkuvaz tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğimi;

Hak sahibi olarak işbu muvafakatnameyi imzalamaya tam yetkili olduğumu, bu kapsamda her türlü izin ve yetkinin tarafıma ait olduğunu ve üçüncü kişilerin Fotoğraf üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğumu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğumu/olacağımı; Turkuvaz’ın bu sebeple herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Fotoğraf’ı kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, Turkuvaz’ın zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğimi ve Turkuvaz tarafından yayınlanmasını takiben 6 ay süreyle Fotoğraf’ı herhangi bir şekilde kullanmayacağımı, yayınlamayacağımı ve üçüncü kişilere bu yönde izin vermeyeceğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.