ZAHİDE YETİŞ İLE MUTFAK BAHANE YARIŞMA PROGRAMI BAŞVURU VE MÜLAKAT SÜREÇLERİ

AYDINLATMA METNİ

Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. (“Turkuvaz”), “veri sorumlusu” olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarıncakişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlamaktadır.

Bu kapsamda, Turkuvaz, kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan,

o      Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,

o      Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

o      Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

o      İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

o      İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işlemektedir.

Turkuvaz olarak, Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane Yarışma Programı’na (“Program”) yarışmacı olarak katılım için www.atv.com.tr internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinde yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle yapacağınız başvurular kapsamında,

o    adınızı, soyadınızı, T.C. kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, cinsiyetinizi ve partnerinizin/ eşinizin adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını başvuru koşullarının yerine getirilmesi, başvurular arasında ayırt edilebilirliğin sağlanabilmesi, başvurular arasında aynı ad ve soyada sahip kişiler arasında ayırt edilebilirliğin/ kimlik teyidinin sağlanabilmesi, başvuru formunu dolduran kişilerin partneri/ eşi ile eşleştirilebilmesi, Program’a yarışmacı olarak katılmaya hak kazanacak kişilerin yaş grupları arasında denge kurulabilmesi, ön eleme sürecinin gerçekleştirilerek tamamlanabilmesi,mülakata çağrılıp çağrılmayacağınızın değerlendirilmesi ve mülakata çağrılmanız halinde Program’a yarışmacı olarak katılıp katılmayacağınızın belirlenmesi,

o    yaşadığınız şehri, başvuru koşullarının yerine getirilmesi, Türkiye’nin farklı kentlerinden ve bölgelerinden Program’a yarışmacı olarak katılacak kişilerin belirlenebilmesi, başvuranlar arasında yaşanılan şehirler bakımından denge kurulabilmesi, ön eleme sürecinin gerçekleştirilerek tamamlanabilmesi,mülakata çağrılıp çağrılmayacağınızın değerlendirilmesi ve mülakata çağrılmanız halinde Program’a yarışmacı olarak katılıp katılmayacağınızın belirlenmesi,

o    eğitim durumunuzu, mesleğinizi, yaşadığınız şehri, memleketinizi, annenizin/ babanızın sağ olup olmadığına ilişkin bilgiyi, çocuğunuzun olup olmadığına ilişkin bilgiyi ve varsa çocuklarınızın adlarını, daha önce herhangi bir programa katılıp katılmadığınıza ilişkin bilgiyi, sosyal medya adreslerinizi, karakter özelliklerinize ilişkin bilgiyi, fobilerinizi, özel yeteneklerinizi, size, partneriniz/ eşinize ve ilişkinize ilişkin bilgileri, başvuru koşullarının yerine getirilmesi, ön eleme sürecinin gerçekleştirilerek tamamlanabilmesi,Program izleyicilerinin beğeni ve hassasiyetlerine uygun yarışmacıların seçilebilmesi, Program’a uygunluğunuzun belirlenebilmesi, Program’da yer vermek için her tür eğitim seviyesinden, kültür kesiminden ve ekonomik seviyeden yarışmacıların belirlenebilmesi, sizi/ ilişkinizi diğer başvuranlardan farklı kılan ve size/ ilişkinize özel yanlarınızı/ yeteneklerinizi öğrenerek Program’a seçilmenize etki edecek özelliklerinizin belirlenebilmesi, kişiliğinizi ya da sosyokültürel ve sosyoekonomik kimliğinizi etkileyen her türlü kişisel, ailevi, kültürel, demografik, akademik ve çevresel faktörün bize ilettiğiniz kadar öğrenilebilmesi ve bu bilgilere bağlı olarak mümkün olduğunca çeşitli ve ilgi çekici bir yarışmacı kitlesinin oluşturulabilmesi, mülakata çağrılıp çağrılmayacağınızın değerlendirilmesi ve mülakata çağrılmanız halinde Program’a yarışmacı olarak katılıp katılmayacağınızın belirlenmesi,

o    telefon numaranızı ve e-posta adresinizi, başvuru koşullarının yerine getirilmesi, ön eleme sürecinin gerçekleştirilerek tamamlanabilmesi ve mülakata çağrılmaya uygun bulunmanız ve mülakat neticesinde Program’a yarışmacı olarak katılmaya hak kazanmanız halinde bilgilendirme yapılabilmesi, gerektiğinde sizinle iletişime geçilebilmesi,

o    partneriniz/ eşiniz ile birlikte çekilmiş fotoğraflarınızı ve videonuzu, size ilişkin daha detaylı bir izlenimin edinilebilmesi, sizi daha detaylı tanıyabilmemizin sağlanması, mülakata çağrılmaya uygun olup olmadığınıza ilişkin değerlendirme yapılabilmesi ve Program’a yarışmacı olarak katılmaya hak kazanmanız halinde karşı karşıya kalacağınız televizyon deneyimi için yeterliliğinizin ölçülebilmesi

amaçlarıyla, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, İnternet Sitesi üzerinde yer alan başvuru formu vasıtasıyla otomatik olan yollarla toplamakta olup, otomatik olan yollarla işlenmekteyiz.

Turkuvaz olarak, Program’a başvurunuz neticesinde ön eleme sürecinden geçerek mülakata hak kazanmanız üzerine,

o    Turkuvaz tarafından belirlenen adrese gelebilmeniz halinde yüz yüze yapılacak görüşme dahilinde çekilen kamera kaydınız; gelememeniz halinde ise Zoom üzerinden yapılacak görüşme dahilinde tutulan görüşme kaydınız ve her iki durumda da tutulacak mülakat notları kapsamındaki kişisel verilerinizi, mülakat aşamasının gerçekleştirilerek tamamlanabilmesi, mülakatınız sonrasında yarışmacı seçim sürecinde yol gösterici olması adına mülakatınızın görsel işitsel kayıtlarının tutulabilmesi, İnternet Sitesi üzerinde yer alan başvuru formu vasıtasıyla bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinize yönelik yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilebilmesi, size ilişkin daha detaylı bir izlenimin edinilebilmesi, sizi daha detaylı tanıyabilmemizin sağlanması, Program’a yarışmacı olarak katılacak kişilere ilişkin nihai değerlendirmenin yapılabilmesi ve Program’a yarışmacı olarak katılmaya hak kazanmanız halinde karşı karşıya kalacağınız televizyon deneyimi için yeterliliğinizin ölçülebilmesi

amaçlarıyla, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, tutulacak mülakat notları vasıtasıyla tamamen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplayıp bu yollarla işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz,

o      Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde kanuni hakkımızın kullanılması,

o      Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

o      Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

o      Grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, tedarikçilerimize, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, Program/ iş süreçlerinin yürütülmesinde/ geliştirilmesinde destek alınabilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve altyapı ve teknik güvenliğinin sağlanabilmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 8. maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a.     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d.     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e.     KVKK’nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f.      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ.     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren, başvurunuzun niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, başvuranın doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.